fbpx

Proč si vybrat nás?

 • Diagnostika zdarma
 • Konzultace zdarma
 • Svoz zakázky zdarma
 • Vysoká úspěšnost
 • Možnost expresní záchrany dat
 • V případě neúspěchu neplatíte nic
 • Konkurenceschopné ceny
 • Slevy pro studenty, seniory a handicapované
 • Slevy pro obchodní partnery

Z praxe

Z našeho blogu

Podmínky užívání webových stránek EXALAB Data Recovery

 1. Definice pojmů
  1. Webové stránky EXALAB Data Recovery, tedy komplexní souhrn informací a služeb nabízených na webových stránkách www.exalab.cz, dále jen “Web”, “Webové stránky” a “Internetové stránky”.
  2. Uživatel - běžný nebo registrovaný Uživatel, který může využívat i další služby Webových stránek, jako např. sekci pro obchodní partnery. Uživatelem se rozumí jakýkoliv subjekt, který může přistupovat k těmto Webovým stránkám.
  3. Nekomerční užívání - využití Webových stránek pro soukromé účely nekomerčního charakteru.
  4. Komerční užívání - využití Webových stránek pro komerční účely.
  5. Informace - jakákoliv textová, zvuková, obrazová, nebo audio-vizuální data.
  6. Administrátor Webových stránek - dále jen “Administrátor” je nejvyšší správce Webových stránek, jehož práva správy jsou nadřazená Uživatelům a Moderátorům.
  7. Moderátor Webových stránek - dále jen “Moderátor” nebo “Moderátor webu”  je Uživatel s právy moderátora, který má nižší práva než Administrátor, ale vyšší, než registrovaný uživatel. .
  8. Microshop s.r.o., Pod Marjánkou 4, 16900 Praha 6, IČO: 26165031, dále jen “Exalab Data Recovery”, “Exalab”, “Provozovatel”.
 2. Obecná ustanovení
  1. Provozovatel tímto vydává podmínky užívání Webových stránek. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele. Dále jen “Podmínky”.
 3. Používání Webových stránek
  1. Uživatelé mají právo Webové stránky používat pro svou potřebu vztahující se k vyhledání produktů a služeb poskytovaných Provozovatelem, a to bezplatně. 
  2. Každý Uživatel užívá Webové stránky na vlastní riziko.
  3. Některé funkcionality Webových stránek je možné využívat jen registrovaným Uživatelům. Registrace na našich Webových stránkách je zdarma. Uživatel svou registrací souhlasí s těmito Podmínkami webových stránek v plném rozsahu.
  4. Registrovaný Uživatel má právo kdykoliv svou registraci ukončit. Žádost o ukončení registrace zašlete na email admin@exalab.cz.
  5. Uživatel je povinen se při používání Webových stránek zdržet protiprávního jednání, v jehož důsledku může Provozovateli nebo jakékoli třetí straně vzniknout majetková či nemajetková újma.
  6. Uživatel je oprávněn používat Webové stránky a využívat jejich funkce pouze v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Provozovatele uvedenými na Webových stránkách.
  7. Porušení povinností plynoucích z bodů 3.5 a 3.6 Podmínek může vést k okamžitému a trvalému zrušení registrace Uživatele či upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost. Obzvláště závažné porušení Podmínek (vaše protiprávní činnost) pak povede k  upozornění trestních orgánů České Republiky. IP adresy Uživatelů mohou být ukládány pro případné uplatnění těchto opatření.
  8. Souhlasíte s tím, že Provozovatel má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv informace vložené Uživatelem, pokud to bude považovat za nutné.
  9. Jako Uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi.
  10. Práva Uživatele se dále řídí pravidly pro zpracování osobních údajů - GDPR. Tato pravidla naleznete v samostatném dokumentu “Pravidla zpracování osobních údajů - GDPR”. 
  11. Pokud by jakákoliv část těchto Podmínek užívání kolidovala s Pravidly pro zpracování osobních údajů - GDPR, jsou Pravidla pro zpracování osobních údajů - GDPR nadřazena Podmínkám užívání.
  12. Využití obsahu Webových stránek (jako celek i jeho jednotlivé části) bez souhlasu Provozovatele není dovoleno.
 4. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
  1. Přestože se snaží Administrátoři a Moderátoři Webových stránek a provozovaných aplikací udržovat na Webových stránkách pořádek, tak není možné sledovat všechny Informace vkládané Uživateli. Provozovatel není povinen sledovat obsah Uživateli vkládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informací. 
  2. Příspěvky Uživatelů vyjadřují výlučně jejich vlastní názor a Uživatelé tedy nesou plnou odpovědnost za jimi vkládané Informace.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Informace, které je možné považovat za protiprávní, urážlivé nebo jinak nepřijatelné.
  4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstranit Informace, které jsou obsahově nebo kvalitou neslučitelná se zájmy Provozovatele.
  5. Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost Uživatele na Internetových stránkách Provozovatele, jen pokud bylo možné, vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze daného případu předvídat, že obsah ukládaných Informací či jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo pokud neprodleně neprovedl patřičné kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takových Informací v době, kdy se o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo jednání Uživatele prokazatelně dozvěděl.
  6. Provozovatel stránek neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Webových stránek. 
  7. Provozovatel neposkytne žádné informace o Uživateli třetí straně nebo cizím osobám a vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost dat.  V případě pokusu o narušení bezpečnosti Webových stránek a zjištěném narušení osobních údajů uživatelů, bude dále Provozovatel Webových stránek postupovat v souladu s Pravidly zpracování osobních údajů - GDPR, která naleznete v samostatném dokumentu  “Pravidla zpracování osobních údajů - GDPR”.
  8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, které lze navštívit prostřednictvím jeho Internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími stranami.
  9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku nemožnosti se připojit k Webovým stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
  10. Provozovatel může přebrat některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. 
 5. Elektronická komunikace, šifrování přenosu
  1. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) jsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Přesto však doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.
 6. Shromažďování údajů při používání Webových stránek
  1. Provozovatel Webových stránek shromažďuje data Uživatelů v souladu s  Pravidly zpracování osobních údajů - GDPR, která naleznete v samostatném dokumentu  “Pravidla zpracování osobních údajů - GDPR ”.
 7. Jurisdikce
  1. Webové stránky jsou umístěny a provozovány v České Republice a veškerá ujednání uvedená v těchto Podmínkách se řídí právními předpisy České Republiky.
 8. Změna Podmínek
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. V případě změny části těchto Podmínek, týkající se registrovaných Uživatelů, je bude Provozovatel o chystané změně předem informovat prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele. Uživatelé jsou povinni sledovat aktuální znění těchto Podmínek; pokud Uživatel používá Webové stránky i po změně Podmínek, má se za to, že s upraveným zněním Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel se změnou Podmínek nesouhlasí, je povinen Webové stránky nepoužívat a pokud je registrovaným Uživatelem, ukončit svou registraci. 
 9. Účinnost Podmínek
  1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.10.2019